ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Energioptimering
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

Energioptimering

Vi utför energioptimeringsarbetet i fyra steg.

1.      I första skedet sker inventering av bef vvs-anläggningar i fastigheten. Driftsdata analyseras och förbrukningsvärden jämförs med nyckeltal etc.

2.      I andra skedet tas förslag på energibesparande åtgärder fram. Energibesparingspotentialen beräknas och kostnadskalkyler utförs. Förslaget presenteras för beställaren.

3.      I tredje steget arbetas upphandlingsunderlag fram och vi hjälper beställaren handla upp föreslagna åtgärder.

4.      Efter utförda åtgärder sker som fjärde steg uppföljning och återkoppling för att verifiera att utförda åtgärder medför önskade besparingar.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013