ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

OVK-besiktning
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

OVK

Vi arbetar sedan 1996 med OVK-besiktningar av fastigheter. Vi utför ovk-besiktningar i bostäder, kontor, lägenheter, butiker, vårdlokaler mm.

I samband med att vi utför ovk kan vi efter överenskommelse utföra enklare service som filterbyte, omställning av tidur mm, för att göra besiktningen och åtgärdande så kostnadseffektivt som möjligt för beställaren.

(Se nedan ang allmänt om ovk och ventilationssystem)

 

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)

 För att säkerställa tillfredsställande inomhusklimat skall en byggnads ägare sedan 1991 se till att funktionskontroll av byggnadens ventilationsanläggning utförs. Kontrollen sker av särskilda kontrollanter med certifierad riksbehörighet att utföra ventilationskontroll. Kontrollen skall genomföras första gången ett ventilationssystem tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Hur ofta ventilationsanläggningen skall kontrolleras beror dels på den verksamhet som bedrivs i lokalerna och dels vilken typ av ventilationssystem byggnaden är försedd med. Täta kontroller sker t.ex. av ventilationsanläggning som betjänar vårdlokaler och  barndaghem. Från början omfattades även en- och tvåbostadshus av kravet på återkommande besiktning men sedan 1 juli 1999 omfattas de endast av kravet på kontroll första gången ventilationsanläggningen tas i bruk.

 Vid kontrollen gås anläggningen igenom och dess funktion kontrolleras. Ett besiktningsutlåtande liknande det som förr användes av svensk bilprovning upprättas. Påpekanden noteras såsom ”ettor” eller ”tvåor”. En ”etta” innebär ett påpekande som bör åtgärdas medan en ”tvåa” medför krav på åtgärdande och ombesiktning. Av naturliga skäl ges inga ”treor”.

I byggnadens entré skall finnas anslag om att byggnaden genomgått obligatorisk ventilationskontroll och när nästa besiktning senast skall vara utförd. Kopia av det besiktningsutlåtande som upprättats vid kontrollen skall finnas dels hos byggnadens ägare och dels hos kommunens byggnadsnämnd.

 

Allmänt om ventilation av byggnader

 Det finns fyra huvudtyper av ventilationssystem. Dessa är självdrag (S), mekanisk frånluft (F), mekanisk från- och tilluft (FT) och mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX.). Självdragssytem var av naturliga skäl vanliga förr men har även kommit tillbaks under senare år i flera framgångsrika försök. Det har t.ex. byggts skolor och daghem med sofistikerade självdragssytem. Annars är numera system med mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning vanligast.

Självdragssysten kännetecknas av att mekaniska fläktar saknas utan den fungerar istället genom de termiska stigkrafterna som skapas av skillnaden mellan inom- och utomhustemperatur och byggnadens höjd. Den fungerar därför normalt bäst i höga byggnader och vintertid då temperaturskillnaden inne-ute är störst.

 I system med mekanisk frånluft finns en fläkt installerad som suger ut luften ur byggnaden. Luften tas, liksom vid självdragssystem, in i byggnaden genom t.ex. fönsterbågsventiler eller ytterväggsventiler. Vissa frånluftssystem är dessutom försedda med värmeåtervinning genom värmepump som kopplad till tappvarmvattensystemet tar tillvara värmen i inomhusluften innan den lämnar byggnaden.

Vid mekaniska från- och tilluftssystem finns dels en fläkt som suger ut luften ur byggnaden men också en fläkt som blåser in luft i byggnaden. Fördelen jämfört med självdragssystem och frånluftssystem är att tilluften vid tilluftssystem kan förvärmas vilket medför att problem med kalldrag kan undvikas. Nackdelar kan vara ljudproblem samt ökade installations- och driftskostnader.

 

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013