ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Radonutredning
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

Radon

Radon är en luktlös och färglös gas som vid sönderfall bildar radondöttrar, vilka vid inandning kan utgöra hot mot hälsan. Se även strålskyddsinstitutets hemsida, www.ssi.se.

I syfte att hjälpa fastighetsägare med radonproblem utför vi inventering av bef fastigheter och installationer. Genom att mäta radongashalter, analysera byggnadsförhållanden och markförhållanden framtas förslag till radongassänkande åtgärder. Ofta är en förbättrad ventilation en god lösning. Andra åtgärder är bl a att anlägga radonbrunnar utvändigt i mark mm.

Med vår utredning som underlag kan småhusägare söka bidrag hos länsstyrelsen för radongassänkande åtgärder.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013